07:54 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
2 02/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
3 01/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 06/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
5 05/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nh Chi tiết
6 04/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc điều chỉnh, cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư và phân bổ phần vốn phân bổ sau từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Chi tiết
7 03/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
8 02/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Chi tiết
9 01/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết