23:46 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/12/2023 08:52

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk đến hết 31/12/2022

22/11/2023 14:17

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk đến hết 31/12/2022

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/11/2023 13:50

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Kinh tế & Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

09/10/2023 14:39

Ban Kinh tế & Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/10/2023 08:17

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

06/07/2022 20:01

Trong 02 ngày (05 - 06/7/2022), Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Đại...

Giám sát tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2021

23/06/2022 20:10

Giám sát tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2021

Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát, phục vụ công tác thẩm tra theo quy định

22/03/2022 16:49

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC KHẢO SÁT, PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA THEO QUY ĐỊNH.