17:21 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 16/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
2 15/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Chi tiết
3 14/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2016 Chi tiết
4 06/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
5 05/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
6 04/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoảng 6, Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 Chi tiết
7 03/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Bãi bỏ Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 02/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
9 01/2016/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2016 Về Chương trình kiến cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết