07:33 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tư

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 65/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012 - 2016 Chi tiết
2 64/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2012 Chi tiết
3 63/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về Bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
4 62/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 61/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
6 60/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
7 59/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Chi tiết
8 58/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc Quy định chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên, Vận động viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải Chi tiết
9 57/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 56/2012/NQ-HÐND 06/07/2012 V/v quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 55/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 V/v quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 54/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 53/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 52/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc qui định mức thu, sử dụng học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 Chi tiết
15 51/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 V/v quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
16 50/2012/NQ-HÐND Nghị quyết 06/07/2012 Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015 Chi tiết
17 49/NQ-HÐND 06/07/2012 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Chi tiết