17:01 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tám

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đã qua rà soát. Chi tiết
2 18/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Phương án tổ chức bộ máy và biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2007. Chi tiết
3 17/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Đề án nâng cấp đô thị Buôn Hồ, huyện Krông Buk thành đô thị loại IV Chi tiết
4 16/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Chi tiết
5 15/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 về mức thu loại phí và lệ phí Chi tiết
6 14/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 13/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2010 Chi tiết
8 12/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2007 – 2010 Chi tiết
9 11/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Đề án đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên ngành giáo dục tỉnh, giai đoạn 2007-2010 Chi tiết
10 10/2007/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2007 Về Đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hoá Cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn 2007 – 2010 Chi tiết