17:35 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Sở Tài chính

23/11/2023 15:04

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Sở Tài chính

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Công ty TNHH Cao Su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk

08/11/2023 14:17

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Công ty TNHH Cao Su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk

Khảo sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Akǒ Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2023 11:05

Khảo sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Akǒ Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột

Khảo sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

25/07/2023 14:58

Khảo sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023

24/06/2023 10:24

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

21/05/2023 07:32

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

Đoàn giám sát số 13 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

18/05/2023 06:33

Đoàn giám sát số 13 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Krông Ana

17/05/2023 06:20

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Krông Ana

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Lắk

12/05/2023 16:38

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Lắk

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Buôn Đôn

10/05/2023 05:43

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Buôn Đôn

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

13/12/2022 14:12

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030

06/12/2022 18:47

Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại Ban Dân tộc của UBND tỉnh  

11/11/2022 20:12

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại Ban Dân tộc của UBND tỉnh  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

27/10/2022 20:42

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại huyện Krông Búk

27/10/2022 12:25

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tại huyện Krông Búk