23:13 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 19/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Ban hành quy định về một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 36/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
3 35/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chi tiết
4 34/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
5 26/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển (phần vốn phân bổ sau) và cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Chi tiết
6 33/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 32/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh Chi tiết
8 31/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
9 30/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kè và san nền Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar Chi tiết
10 29/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
11 28/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Chi tiết
12 27/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh năm 2023 Chi tiết
13 25/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu Chi tiết
14 24/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
15 23/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
16 18/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 17/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Quy định chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 16/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024 đối với NQ số 12/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của HĐND tỉnh về QĐ mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở GD mầm non, GDPT công lập trên địa bàn tỉnh ĐL Chi tiết
19 15/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C Chi tiết
20 14/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
21 22/NQ-HÐND Nghị quyết 31/07/2023 Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chi tiết
22 20/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Điều chỉnh bổ sung Nghi quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
23 21/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách NN Chi tiết
24 12/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009 - 2020, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Chi tiết
25 13/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Chi tiết
26 19/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
27 18/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do bố trí, sắp xếp, thực hiện giảm số lượng từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/12/2021 Chi tiết
28 17/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2023 Chi tiết
29 16/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030 Chi tiết
30 15/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐNĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND n Chi tiết