08:05 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 07/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
2 02/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
3 01/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 06/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
5 05/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nh Chi tiết
6 04/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc điều chỉnh, cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư và phân bổ phần vốn phân bổ sau từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Chi tiết
7 03/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
8 02/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Chi tiết
9 01/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 52/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị Chi tiết
11 46/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 Chi tiết
12 45/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2024 Chi tiết
13 48/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024 Chi tiết
14 47/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 44/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
16 55/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
17 43/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 24/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 Chi tiết
19 25/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 đổi tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết
20 23/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng... Chi tiết
21 20/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 42/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta... Chi tiết
23 21/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh Chi tiết
24 32/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030... Chi tiết
25 35/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
26 28/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 Chi tiết
27 30/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
28 26/2023/NQ-HÐ Nghị quyết 07/12/2023 về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024 Chi tiết
29 31/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 bãi bỏ 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
30 33/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã... Chi tiết