21:50 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Hai

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 23/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 ề việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bão trợ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011- 2015 Chi tiết
2 22/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về Quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
3 21/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát năm 2010 Chi tiết
4 20/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về việc phê duyệt Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Chi tiết
5 19/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 18/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công trên địa bàn tỉnh sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Chi tiết
7 17/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
8 16/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND, ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
9 15/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh Chi tiết