18:04 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường 2017

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 33/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
2 32/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
3 33/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 32/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Về việc quy định giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 31/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Sữa đổi Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017 Chi tiết
6 30/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 29/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương Chi tiết
8 28/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 27/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Quy định nội dung và một số mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 26/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 11/10/2017 Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Chi tiết