08:01 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyêt kỳ họp thứ Tư

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 24/NQ-HÐND Nghị quyết 21/07/2022 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
2 23/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 10/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 09/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn ĐTXD trường học và cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025 Chi tiết
5 22/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
6 08/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 100/BC-HÐND Khác 20/07/2022 Kết quả kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
8 21/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Về CSHT tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng NLHT, lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng NLHT mà sử dụng phế liệu ngành NN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 20/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 19/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Về nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chi tiết
11 18/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
12 07/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025. Chi tiết
13 06/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 20/07/2022 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NS NN thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 17/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
15 16/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ Ba và thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
16 15/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Chi tiết
17 14/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030 Chi tiết
18 05/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 04/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 03/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
21 02/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 18/07/2022 Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết