18:00 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Mười Một

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 38/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Về việc thông qua Hồ sơ trình phê duyệt và các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết
2 37/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Về việc cắt giảm dự án trong danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2023 Chi tiết
3 19/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Ban hành quy định về một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 36/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
5 35/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 Cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chi tiết
6 34/NQ-HÐND Nghị quyết 14/11/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết