23:14 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười một

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 183/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Chi tiết
2 182/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Chi tiết
3 181/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
4 180/2015/NQ-HÐND 03/12/2015 Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Chi tiết
5 179/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
6 178/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức năm 2015 Chi tiết
7 177/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 176/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 175/2015/NQ-HÐND 03/12/2015 Về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
10 174/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 Chi tiết
11 173/2015/NQ-HÐND 03/12/2015 Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
12 172/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
13 171/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 170/2015/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 169/NQ-HÐND Nghị quyết 03/12/2015 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016 Chi tiết
16 168/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
17 167/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
18 166/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
19 165/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
20 164/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
21 163/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
22 162/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
23 161/NQ-HÐND Nghị quyết 02/12/2015 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết