18:40 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 34/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 36/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 34/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 11/NQ-HÐND Nghị quyết 24/04/2021 cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
5 10/NQ-HÐND Nghị quyết 24/04/2021 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn ky, TP BMT đến Km49+00 Chi tiết
6 09/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 về tiêu chí phân bổ và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021 Chi tiết
7 08/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
8 07/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
9 06/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Chi tiết
10 05/NQ-HÐND 19/03/2021 về việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Chi tiết
11 04/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
12 03/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
13 02/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
14 01/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
15 02/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
16 01/2021/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk lắk Chi tiết
17 46/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
18 45/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Trần Vĩnh Cảnh) Chi tiết
19 44/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 43/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc chuyển nội dung giám sát của HĐND tỉnh khóa IX sang năm 2021 Chi tiết
21 42/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 41/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 Chi tiết
23 40/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
24 39/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh, về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Chi tiết
25 38/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Đắk Lắk Chi tiết
26 37/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết thông qua Đề án Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2012-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Chi tiết
27 36/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP... Chi tiết
28 35/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
29 34/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
30 33/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết