18:41 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 22/NQ-HÐND Nghị quyết 31/07/2023 Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chi tiết
2 20/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Điều chỉnh bổ sung Nghi quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
3 21/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách NN Chi tiết
4 12/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009 - 2020, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Chi tiết
5 13/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 19/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 18/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do bố trí, sắp xếp, thực hiện giảm số lượng từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/12/2021 Chi tiết
8 17/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2023 Chi tiết
9 16/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030 Chi tiết
10 15/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐNĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND n Chi tiết
11 14/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức; quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2023 Chi tiết
12 13/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 Chi tiết
13 11/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ea Drăng và tên một số công trình công cộng thuộc trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo Chi tiết
14 10/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Chi tiết
15 09/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 Chi tiết
16 08/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 14/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết