07:56 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 06/NQ-HÐND 20/04/2023 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Chi tiết
2 05/NQ-HÐND 20/04/2023 Về việc giao bổ sung KH vốn ĐTPT nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
3 03/NQ-HÐND 20/04/2023 Về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Chi tiết
4 01/NQ-HÐND 20/04/2023 Về việc cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
5 09/NQ-HÐND 20/04/2023 Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
6 08/NQ-HÐND 20/04/2023 Điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và giao bổ sung, điều chỉnh KH vốn ĐT phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021- 2025) thực hiện Chương trình MTQG gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 07/NQ-HÐND 20/04/2023 Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (phần kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh). Chi tiết
8 04/NQ-HÐND 20/04/2023 Giao bổ sung chỉ tiêu và bổ sung, điều chỉnh KH vốn ĐT phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
9 02/NQ-HÐND 20/04/2023 Về việc điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
10 05/2023?NQ-HÐND 20/04/2023 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
11 04/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
12 03/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
13 02/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Bổ sung nội dung vào điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
14 01/2023/NQ-HÐND 20/04/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết