18:43 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 30/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
2 29/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk năm 2005. Chi tiết
3 28/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Thông qua phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo NĐ 171/NĐ-CP và NĐ 172/NĐ-CP của Chính phủ. Chi tiết
4 27/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk năm 2005. Chi tiết
5 26/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Thành lập quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
6 25/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Bố trí ngân sách tỉnh năm 2005 để thực hiện quyết định 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004 của Thủ Tướng Chính phủ. Chi tiết
7 24/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Phê chuẩn phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế cấp huyện, TP và y tế xã, thị trấn. Chi tiết
8 23/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 01/01/2005. Chi tiết
9 22/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố BMT đến năm 2020. Chi tiết
10 21/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Kế hoạch sử dụng đất năm 2004 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001-2005 (thực hiện trong năm 2005). Chi tiết
11 20/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2005. Chi tiết
12 19/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Nghị quyết Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Đắk Lắk năm 2005. Chi tiết
13 18/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo ANQP năm 2005. Chi tiết
14 17/2004/NQ-HÐ Nghị quyết 17/12/2004 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết