01:07 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 02/2024/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: dl_02_2024_nq-hdnd_03052024_0002.pdf