08:38 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 46/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
2 45/NQ-HÐND 18/11/2022 Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tron Chi tiết
3 42/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
4 44/NQ-HÐND 18/11/2022 Điều chỉnh tên và thông tin dự án tại số thứ tự 11 thuộc Phụ lục danh mục kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh. Chi tiết
5 43/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
6 41/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện các Dự án thành phần số 2, 4, 5, 6, 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi c Chi tiết
7 14/2022/NQ-HÐND 18/11/2022 Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
8 13/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
9 40/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Xác nhận kết quả bầu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
10 39/NQ-HÐND Nghị quyết 18/11/2022 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
11 38/NQ-HÐND Nghị quyết 17/11/2022 Điều chỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022. Chi tiết