18:05 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 57/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Điều chỉnh và phân khai chi tiết KH vốn ĐTPT từ nguồn NSTW và NS tỉnh thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTT và miền núi kế hoạch năm 2022. Chi tiết
2 61/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chi tiết
3 60/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chi tiết
4 59/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi tiết
5 58/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Kế hoạch nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 Chi tiết
6 56/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023. Chi tiết
7 55/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chi tiết
8 22/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025. Chi tiết
9 54/NQ-HÐND Nghị quyết 21/12/2022 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
10 53/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2023 Chi tiết
11 52/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chi tiết
12 51/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023. Chi tiết
13 50/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2021. Chi tiết
14 49/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 48/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Nghị quyết giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị. Chi tiết
16 47/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc. Chi tiết
17 21/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Bãi bỏ Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND tỉnh phân cấp thẩm quyền QĐ QĐ điều chuyển, cho thuê quyền KT, chuyển nhượng, thanh lý CT cấp nước sạch NT TT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
18 20/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
19 19/2022/NQ-HÐND Nghị định 14/12/2022 Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
20 18/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
21 17/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. Chi tiết
22 16/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025. Chi tiết
23 15/2022/NQ-HÐND Nghị quyết 14/12/2022 Quy định mức vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết