18:21 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Mười

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 26/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển (phần vốn phân bổ sau) và cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Chi tiết
2 33/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 32/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh Chi tiết
4 31/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
5 30/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kè và san nền Khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar Chi tiết
6 29/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, kế hoạch năm 2023 Chi tiết
7 28/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Chi tiết
8 27/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh năm 2023 Chi tiết
9 25/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu Chi tiết
10 24/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
11 23/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi tiết
12 18/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Sửa đổi khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 17/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Quy định chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 16/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024 đối với NQ số 12/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của HĐND tỉnh về QĐ mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở GD mầm non, GDPT công lập trên địa bàn tỉnh ĐL Chi tiết
15 15/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C Chi tiết
16 14/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 10/10/2023 Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết