16:53 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Sáu

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 15/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Về việc chấp hành pháp luật về quản lý các cơ sở y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 14/NQ-HÐND 05/07/2018 Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Chi tiết
3 13/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 về chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh chi hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên Chi tiết
4 12/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
5 11/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 10/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Bổ sung danh mục DA phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 hécta đất trồng lúa, dưới 20 hécta đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Chi tiết
7 09/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về quyết định biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk năm 2018 Chi tiết
8 08/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 07/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 06/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
11 05/NQ/HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
12 04/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
13 03/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
14 02/NQ_HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
15 01/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
16 07/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Bổ sung vào Điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước Chi tiết
17 06/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 05/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 04/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 03/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Quy định biểu mẫu và thời gian gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ NSĐP, quyết toán hàng năm... Chi tiết
21 02/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 01/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 05/07/2018 Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với UBMT TQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh ĐL Chi tiết