00:22 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Một

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 46/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
2 45/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Trần Vĩnh Cảnh) Chi tiết
3 44/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 43/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc chuyển nội dung giám sát của HĐND tỉnh khóa IX sang năm 2021 Chi tiết
5 42/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 41/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 Chi tiết
7 40/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 39/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh, về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Chi tiết
9 38/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Đắk Lắk Chi tiết
10 37/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết thông qua Đề án Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2012-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Chi tiết
11 36/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP... Chi tiết
12 35/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 34/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
14 33/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 32/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 Chi tiết
16 22/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
17 21/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Chi tiết
18 20/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Chi tiết
19 19/2020/NQ-HÐND 09/12/2020 quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 18/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
21 17/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 Nghị quyết về phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 16/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa Cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020 Chi tiết
23 15/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh... Chi tiết
24 14/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quy định các đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Chi tiết
25 13/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quy định mức chi hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
26 12/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
27 11/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
28 10/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 về một số chính sách hỗ trợ danh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
29 09/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 09/12/2020 về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về chuong trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục... Chi tiết