17:15 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tư

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 31/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 30/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Về chương trình hoạt động giám sát của Hội dồng nhân dân tỉnh năm 2018 Chi tiết
3 29/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Chi tiết
4 28/NQ-HÐND 11/07/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
5 27/NQ-HÐND Nghị quyết 11/07/2017 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
6 25/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 24/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Chi tiết
8 23/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 22/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 21/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 20/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 19/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 13/07/2017 Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết