17:44 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 14/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 ề xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
2 13/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
3 12/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
4 11/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
5 10/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
6 09/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
7 08/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về thành lập các Ban và số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
8 07/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
9 06/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
10 05/NQ/HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
11 04/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
12 03/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
13 02/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
14 01/NQ-HÐND Nghị quyết 29/06/2011 Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
15 23/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 ề việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bão trợ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011- 2015 Chi tiết
16 22/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về Quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
17 21/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát năm 2010 Chi tiết
18 20/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về việc phê duyệt Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Chi tiết
19 19/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Chi tiết
20 18/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công trên địa bàn tỉnh sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Chi tiết
21 17/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
22 16/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND, ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
23 15/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 30/08/2011 Về kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh Chi tiết
24 48/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc là đô thị loại IV Chi tiết
25 47/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về giảm nghèo bên vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
26 46/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
27 45/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về chế độ chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
28 44/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
29 43/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Phát triển khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
30 42/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết