17:47 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Năm

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 34/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 36/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 34/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 41/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2018 Chi tiết
5 40/NQ-HÐND 08/12/2017 Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 39/NQ_HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 38/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
8 37/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 Chi tiết
9 35/NQ-HÐND 08/12/2017 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 Chi tiết
10 36/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 35/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2021 trên địaàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết