16:52 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Tám

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 20/NQ-HÐND Nghị quyết 30/10/2023 Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C Chi tiết
2 19/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 Chi tiết
3 18/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 17/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 Chi tiết
5 16/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 15/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
7 14/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
8 13/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
9 12/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
10 11/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2019 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
11 05/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 04/2019/NQ-HÐND Quyết định 10/07/2019 Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Chi tiết
13 03/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 02/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 01/2019/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2019 Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết