23:13 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Thông báo

STT Tên tài liệu
1 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) Chi tiết
2 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
3 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
4 Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chi tiết
5 Công văn về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
6 Công văn về việc điều chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
7 Thông báo về việc chia Tổ thảo luận và phân công nhiệm vụ Tổ Trưởng các Tổ thảo luận tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
8 Công văn về việc gửi phiếu điểm danh đại biểu tại phiên họp của HĐND tỉnh Chi tiết
9 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
10 Thông báo dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
11 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
12 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
13 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
14 Công văn về việc gửi phiếu điểm danh đại biểu tại phiên họp của HĐND tỉnh Chi tiết
15 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tư của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
16 Công văn về việc gửi phiếu điểm danh đại biểu tại các phiên họp của HĐND tỉnh Chi tiết
17 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Tư của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
18 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Ba của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
19 Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh - Quý III/2022 Chi tiết
20 Thông báo dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
21 Công văn về vệc cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Hai của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
22 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Chi tiết
23 Công văn về việc cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
24 Thông báo về việc triển khai tổ chức kỳ họp, phiên họp không giấy tờ Chi tiết
25 Thông báo dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết