00:10 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Chín

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 148/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Chi tiết
2 147/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 Chi tiết
3 146/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, TDP và sinh hoạt phí... Chi tiết
4 145/2014/NQ-HÐND 13/12/2014 Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN Chi tiết
5 144/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Chi tiết
6 143/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 142/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 141/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 140/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chi tiết
10 139/NQ-HÐND 13/12/2014 Về Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình, dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng Chi tiết
11 138/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020 Chi tiết
12 137/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về ra soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
13 136/2014/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 Chi tiết
14 135/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 134/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2015 Chi tiết
16 133/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 132/NQ-HÐND Nghị quyết 13/12/2014 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2015 Chi tiết
18 131/NQ-HÐND Nghị quyết 11/12/2014 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2011-2016 Chi tiết
19 130/NQ-HÐND Nghị quyết 11/12/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
20 129/NQ-HÐND Nghị quyết 11/12/2014 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Trọng Hải Chi tiết