16:48 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 31/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
2 30/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
3 29/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Về quyết định biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019 Chi tiết
4 28/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 27/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2019 Chi tiết
6 26/NQ-HÐND 06/12/2018 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 25/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 24/NQ-HÐND 06/12/2018 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 Chi tiết
9 23/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2019 Chi tiết
10 22/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
11 21/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2017 Chi tiết
12 20/NQ-HÐND Nghị quyết 05/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội dồng nhân dân tỉnh bầu Chi tiết
13 19/NQ-HÐND Nghị quyết 04/12/2018 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
14 18/NQ-HÐND Nghị quyết 04/12/2018 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
15 17/NQ-HÐND Nghị quyết 04/12/2018 Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
16 16/NQ-HÐND Nghị quyết 04/12/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
17 14/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 NQ số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh ĐL về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 NQ số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về QĐ chức danh, số lượng, hệ phụ cấp đối với những người HĐ khôn Chi tiết
18 13/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 Chi tiết
19 12/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020 Chi tiết
20 11/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
21 10/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 09/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
23 08/2018/NQ-HÐND Nghị quyết 06/12/2018 Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết