18:45 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 52/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị Chi tiết
2 46/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 Chi tiết
3 45/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2024 Chi tiết
4 48/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024 Chi tiết
5 47/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 44/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
7 55/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
8 43/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 24/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 Chi tiết
10 25/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 đổi tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Chi tiết
11 23/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng... Chi tiết
12 20/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
13 42/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta... Chi tiết
14 21/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh Chi tiết
15 32/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030... Chi tiết
16 35/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 28/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 Chi tiết
18 30/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 26/2023/NQ-HÐ Nghị quyết 07/12/2023 về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024 Chi tiết
20 31/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 bãi bỏ 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
21 33/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã... Chi tiết
22 56/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024 Chi tiết
23 34/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố BMT... Chi tiết
24 51/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 để thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước khi nhà nước giao đất, được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp Chi tiết
25 49/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 giao dự toán thu, chi từ nguồn vốn tài trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 Chi tiết
26 22/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
27 27/2023/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
28 57/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
29 50/NQ-HÐND Nghị quyết 07/12/2023 về việc phân bổ hoàn trả nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023 Chi tiết
30 Nghị quyết 07/12/2023 Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh thống nhất nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột Chi tiết