Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo” từ ngày 01/7/2016 - 01/7/2021

Ngày đăng: 23/03/2022 21:53