06:20 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
...

Đăng tải lúc: 5/4/2023 7:28:46 AM

Tiểu phẩm audio spot Tiếng Ê đê - TP22

Tiểu phẩm audio spot tuyên truyền, truyền thông Tiếng Ê đê về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai, đoạn 2021 - 2030.

Bản tin tiếng Ê ĐÊ

Tiểu phẩm audio spot - Tiếng Ê Đê - Tập 1

2/8/2023 1:59:20 PM

Thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...

Tiểu phẩm audio spot - Tiếng Ê Đê - Tập 2

2/8/2023 2:04:32 PM

Thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...

Tiểu phẩm audio spot - Tiếng Ê Đê - Tập 3

2/8/2023 2:04:52 PM

Thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...

Tiểu phẩm audio spot - Tiếng Ê Đê - Tập 4

2/8/2023 2:05:13 PM

Thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...

Tiểu phẩm audio spot - Tiếng Ê Đê - Tập 5

2/8/2023 2:05:46 PM

Thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận dộng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...