01:21 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Nghị quyết

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 03/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước Chi tiết
2 10/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Kính Chi tiết
3 09/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà H'Yâo Knul Chi tiết
4 08/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (phần kinh phí giải phón Chi tiết
5 06/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Đặt tên đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đợt 5) Chi tiết
6 05/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
7 04/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 20/06/2024 Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 07/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
9 02/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết
10 01/2024/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 06/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
12 05/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nh Chi tiết
13 04/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc điều chỉnh, cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư và phân bổ phần vốn phân bổ sau từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi Chi tiết
14 03/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương Chi tiết
15 02/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Chi tiết
16 01/NQ-HÐND Nghị quyết 03/05/2024 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 34/2017/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
18 36/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 34/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 11/NQ-HÐND Nghị quyết 24/04/2021 cho ý kiến dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
21 10/NQ-HÐND Nghị quyết 24/04/2021 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn ky, TP BMT đến Km49+00 Chi tiết
22 09/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 về tiêu chí phân bổ và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2021 Chi tiết
23 08/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
24 07/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn tỉnh Chi tiết
25 06/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Chi tiết
26 05/NQ-HÐND 19/03/2021 về việc thành lập văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Chi tiết
27 04/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 Chi tiết
28 03/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
29 02/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
30 01/NQ-HÐND Nghị quyết 19/03/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết