01:33 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Tài liệu các kỳ họp

STT Tên tài liệu
1 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
2 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Ba , Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
3 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Chi tiết
4 V/V gửi kết quả tuần thi thứ sáu Cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử 20 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk" (Từ ngày 26/4/2024 - 02/5/2024) Chi tiết
5 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai , Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
6 Công văn về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
7 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
8 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) Chi tiết
9 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
10 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
11 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
12 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
13 Giấy mời dự Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
14 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
15 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
16 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
17 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
18 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
19 Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Chi tiết
20 Công văn về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
21 Công văn về việc điều chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
22 Thông báo về việc chia Tổ thảo luận và phân công nhiệm vụ Tổ Trưởng các Tổ thảo luận tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
23 Công văn về việc gửi phiếu điểm danh đại biểu tại phiên họp của HĐND tỉnh Chi tiết
24 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
25 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết
26 Giấy Triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
27 Thông báo dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X Chi tiết
28 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
29 Giấy mời dự Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Chi tiết
30 Công văn cung cấp thông tin Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và Nhân dân Chi tiết