Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Ngày đăng: 22/02/2024 14:51