Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng: 13/11/2023 13:50