Từ thực tế của tỉnh Đắk Lắk, một số vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày đăng: 20/04/2022 19:14