Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng: 13/05/2022 10:22