Giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại huyện Cư Kuin

Ngày đăng: 11/09/2023 08:04