Đoàn giám sát của Ban Pháp Chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện M'Drắk, giai đoạn 2019 – 2021.

Ngày đăng: 29/09/2022 08:19