00:33 Thứ tư , Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

28/11/2023 10:39

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Sở Tài chính

23/11/2023 15:04

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Sở Tài chính

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk đến hết 31/12/2022

22/11/2023 14:17

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk đến hết 31/12/2022

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

14/11/2023 22:51

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/11/2023 13:50

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một

08/11/2023 22:01

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Công ty TNHH Cao Su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk

08/11/2023 14:17

Đoàn giám sát Số 42 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại Công ty TNHH Cao Su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 10 năm 2023

07/11/2023 08:39

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 10 năm 2023

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

30/10/2023 08:54

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dray Sáp

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

28/10/2023 12:10

Lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026 bầu

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

28/10/2023 12:03

Đồng chí Phạm Công được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2021 -2026

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

11/10/2023 08:45

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023

10/10/2023 06:50

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2023

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

10/10/2023 18:24

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười

10/10/2023 13:33

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười