Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ngày đăng: 09/12/2022 16:14