Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 18/05/2022 13:57