Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk cơ bản đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 phù hợp với kết quả đạt được năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong tỉnh

Ngày đăng: 31/01/2023 14:10