Đoàn giám sát số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày đăng: 01/04/2024 14:54