Đoàn giám sát số 54 của HĐND Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại huyện Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ

Ngày đăng: 21/03/2024 07:28