Đoàn Giám sát số 18 của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực

Ngày đăng: 20/04/2024 11:34