Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính giai đoạn 2020 - 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 08/05/2023 13:56