Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Pắc, giai đoạn 2019 - 2021

Ngày đăng: 03/10/2022 13:50