01:07 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Thường trực HĐND tỉnh

04/12/2021 09:04

Nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên của Thường trực HĐND tỉnh

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh

07/09/2021 09:52

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Tổ đại biểu HĐND tỉnh

07/09/2021 09:52

Nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên của các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

Các ban của HĐND tỉnh

07/09/2021 09:51

Nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/09/2021 09:51

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh